Tag Archives: بتن گازی

بتن گازی

بتن گازی بتن گازی | این نوع بتن درنتیجه یک واکنش شیمیایی که گازرادرملات تازه ایجادمی کندساخته می شود. این بتن هنگامی که سخت می شود، شامل تعداد زیادی حباب های گازمی باشد.ملات باید دارای غلظت مناسبی باشد،به طوری که گاز بتواند ملات رامنبسط کند،ولی نتواند خارج شود.بنابراین سرعت تصاعد گاز،غلظت ملات وزمان گیرش آن… Continue reading »