نحوه تصمیم گیری و زمان مناسب برای پذیرش شکست

By   آگوست 2, 2015

نحوه تصمیم گیری و زمان مناسب برای پذیرش شکست

مدیرعامل بزرگ ترین کمپانی دنیا د رباره نحوه تصمیم گیری و زمان مناسب برای پذیرش شکست نظرات خود را بیان کرد ه است. او می گوید: انتظار برای اتفاق آرا می تواند منجر به شکست شما شود بلوک زن بلوک زن بلوک زنی بلوک زن

کمپانی والمارت کارهای بزرگی انجام د اد ه است؛ حدود دو میلیون نفر را در بیست و هفت کشور استخد ام کرد ه است، ۱۱۴۵۳ فروشگاه د ارد و حد ود ا مبلغ فروش ۴۸۵ میلیارد دلار را در طول سال مالی اخیر وارد بازار کرد ه است. تنها د ر چند سال گذشته حد ود ۱۲۰ هزار مورد کالا د ر هر مرکز خرید برای فروش عرضه کرد ه است، اکنون در بنتونویل د ر آرکانزاز تک فروشی به سمت فروش اینترنتی می رود و زنجیره عرضه و تقاضا هنوز هم در حال گسترش است.

اد اره بزرگ ترین کمپانی دنیا اکنون د ر د ست مرد ۴۸ ساله ای به نام د اگ مک میلن«Doug McMillon» است، جوان ترین فرد ی که خرد ه فروشی جهانی را اد اره کرد ه است، البته به استثنای بنیان گذار آن سام والتون. مک میلن تمام زند گی کاری خود را د ر کمپانی والمارت سپری کرد ه است و کار خود را، زمانی که هنوز د انش آموز بود ، با تخلیه بار کامیون شروع کرد . او به سرعت به سوی مد یریت گام برد اشت و پیش از آنکه د ر سال ۲۰۱۴ مد یرعامل شود ، ۵ سال د ر راه اند ازی شرکت های برون مرزی والمارت سپری کرد ه بود .

اد اره کسب وکاری که کشورها و فرهنگ های زیاد ی را د ر بر می گیرد به صورت غیرعاد ی پیچید ه است. د ر اینجا به ۶ د رس د ر کسب وکار جهانی اشاره شد ه است؛ د رس هایی که مک میلن د ر سخنرانی «نگاهی از بالا» د ر د انشکد ه تحصیلات تکمیلی کسب وکار مطرح کرد ه است.تفاوت های فرهنگی را د ست کم نگیرید

والمارت د ر سال ۱۹۹۷ به آلمان نقل مکان کرد ، اما نتوانست بیش از ۲د رصد از بازار فروش محصولات غذایی را به د ست آورد . مک میلن می گوید هرگز تصور نمی کرد ه است فرهنگ تا این حد بر عملکرد شرکت تاثیرگذار باشد . او بر اهمیت فرهنگ تاکید می کند و البته خاطر نشان می کند که منظور از فرهنگ، رفتار افراد است. والمارت ابتد ا د و کمپانی محلی خرید و آنها را گسترش د اد اما به نصایح مد یران محلی توجهی نکرد .

گروه والمارت د ر نظر د اشته اند تا فرهنگ خود را به سرعت د ر این سازمان جا بیند ازند و تکنولوژی و آنچه را مایه د لخوشی و موفقیت آنها بود به افراد سازمان جد ید آموزش د هند و به آنها بگویند «بیایید با هم د ست به کار شویم»، همه چیز به یک باره. این تلاش ها د ر سال ۲۰۰۶ یک شکست تلقی شد و والمارت شرکت های آلمانی اش را تعطیل کرد .

خود را با قوانین د ولت های خارجی وفق د هید

قوانین د ولت ها نقش مهمی ایفا می کنند و گاه کاری نمی توان کرد جز انتظار. از نظر مک میلن د ر مواجهه با قوانین سختگیرانه کشورها، بهترین کار انتظار کشید ن برای تغییر آنها است. برای مثال حضور والمارت د ر هند به ۲۰ واحد فروشگاهی «بخر و ببر» محد ود می شود ؛ فروشگاه هایی که اجناس خود را به کسب وکارهای کوچک عرضه می کنند زیرا فروشگاه های بزرگ متعلق به افراد خارجی نمی توانند ، مستقیما با مصرف کنند ه د ر ارتباط باشند .

درست است که والمارت تمایل به کسب وکارهای بسیار بزرگ تر د ارند اما اکنون تمام کاری که می توانند انجام د هند توسعه واحد های «بخر و ببر» و انتظار کشید ن برای تغییر قوانین است.

سلایق محلی را بشناسیم

جهانی شد ن، برند هایی مانند پمپرز و نستله را د ر همه جا معرفی کرد ه است اما از د ید گاه مک میلن سلیقه ها هنوز محلی است. د ر نتیجه وجود گروه های خرید محلی یک الزام است. به گفته او ما د ر هر منطقه استعد اد های محلی را جذب کرد ه ایم تا د رباره چگونگی ورود به بازار، قیمت گذاری و آیتم هایی که باید همراه د اشته باشیم، راهنمایمان باشند . خبرگی خود را به اعضای تیم های محلی انتقال د هید . از نظر او تطبیق پید ا کرد ن با یک فرهنگ خارجی به این معنا نیست که د رس هایی را که د ر آمریکا آموخته اید ، فراموش کنید . ما د ر مورد خرد ه فروشی مسائل زیاد ی آموخته ایم، موارد ی مربوط به تکنولوژی یا زنجیره عرضه یا مد ل تجارت که به خود ی خود نیاز است د ر طول زمان به کار برد ه شوند ؛ بنابراین آنچه برعهد ه ماست استخد ام های عالی برای راه اند ازی بازارها است، سپس باید ابزارها و منابعی د ر اختیار آنها قرار د هیم تا د ر طول زمان به بیشتر از یک فرهنگ و یک الگوی تجارت رایج تبد یل شوند .

با چشمان خود ببینید

مد یر نمی تواند همه جا حضور د اشته باشد پس باید به تیمی قوی تکیه کند ولی د ر واقع هیچ جایگزینی برای د رک واقعی کار وجود ند ارد . به گفته مک میلن او ۵ سال را د ر سفر گذراند و این سفرها را واقعا د وست د اشت. والمارت قصد د ارد حد اقل د ستمزد را برای کارگران آمریکایی تا ساعتی ۱۰ د لار افزایش د هد .

توافق عمومی کارساز نیست

مک میلن می گوید یک مد یر خوب احتمالا ۸۰ د رصد مشکل را می د اند و شخص د یگری که د ر اتاق است احتمالا ۲۰ د رصد د یگر را می د اند . پس د ر واقع شغل شما تنها گوش د اد ن نیست، نه تنها کمک به تباد ل نظر د ر چیزی است که ۸۰ د رصد د رباره آن می د انید بلکه گوش د اد ن به منظور د ریافتن ۲۰ د رصد د یگر است. مد یران اجرایی رد ه بالا نیازمند جمع آوری شعور جمعی تیمشان هستند اما د ر انتظار اتفاق آرا ماند ن، می تواند موجب شکست شما شود . به گفته مک میلن «چالش برای والمارت جذب افراد کم اما تاثیرگذار د ر کنار یکد یگر است تا بتوانند بهترین تصمیم را گرفته و آن را اجرایی کنند .»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *