بتن گازی

By   دسامبر 5, 2021

بتن گازی

بتن گازی | این نوع بتن درنتیجه یک واکنش شیمیایی که گازرادرملات تازه ایجادمی کندساخته می شود. این بتن هنگامی که سخت می شود، شامل تعداد زیادی حباب های گازمی باشد.ملات باید دارای غلظت مناسبی باشد،به طوری که گاز بتواند ملات رامنبسط کند،ولی نتواند خارج شود.بنابراین سرعت تصاعد گاز،غلظت ملات وزمان گیرش آن باید سازگارباشند. معمولاجهت ایجاد قلیایی ها،حباب های هیدروژن راآزاد می سازند. ازپودر روی یا آلیاژآلومینیوم نیزمی توان استفاده نمود. گاهی اکسید هیدروژن جهت ایجاد حباب های هیدروژن دربتن، مورد استفاده قرارمی گیرد.

دستگاه بلوک زن اتوماتیک

خواص بتن گازی یابتن هواداراتوکلاوشده:

بتن هوادار اتوکلاو یا بتن گازی یکی ازانواع خاص بتن متخلخل می باشد. این نوع بتن به علت وزن کم وخواص عایق بندی حرارتی، باعث کاهش جرم ساختمان ساختمان و صرفه جوئی در مصرف انرژی می گردد وبدین لحاظ کاربرد آن درجهان درحال گسترش می باشد.محصولی که امروزه بنامAAC موسوم است طی۷۰سال اخیردرکشورسوئد تولیدشده است. این محصول شامل دو فرآیند اصلی ایجاد حباب هوا دردوغاب مخلوط سیمان،آهک وپودرسیلیس و عمل آوری بتن حاصله دراتوکلاو می باشد.

ازخواص عمده بتن گازی وزن مخصوص کم، مقاومت مناسب، عایق بندی حرارتی و مقاوم دربرابرآتش قابل ذکرمی باشد. باتوجه به خصوصیات ذکرشده،ازکاربردهای عمده بتن گازی تولیدشده بلوک های سبک ساختمانی جهت ساخت دیوارهای جداکننده وباربرمی باشد. همچنین قطعات مسلح بتن گازی برای کاربردهای نیمه سازه ای مانند پانل های سقف و دیوارمورد استفاده قرارمی گیرند. دستگاه بلوک زن

مصالح اولیه وکلیات تولیدبتن گازی(AAC):

درصنعت معمولا به بتن هواداراتوکلاوشده، بتن گازی اطلاق می گردد و به این شکل بتن هواداراتوکلاو شده ازنوع دیگر بتن سبک اسفنجی، بتن هواداراتوکلاو نشده (بتن کفی) متمایزمی شود.

به طورکلی محصولات AAC یابتن هواداراتوکلاو ازترکیب دوماده زیرتشکیل می گردد:

الف:ماده باپایه سیلیسی(ماسه سیلیسی آسیاب شده یاخاکستربادی)

ب:ماده چسباننده

ازسیمان پرتلند معمولی وآهک معمولابه عنوان ماده چسباننده استفاده می گردد.این مواد درطی فرآیند اتوکلاوباسیلیس واکنش انجام داده وسیلیکات کلسیم هیدراته تولیدمی شود. یکی ازروش های هوادارکردن بتن،اعمال گازاست که این گازتوسط واکنش های شیمیایی دربتن تولیدمی گردد. بدین منظورملات باید کارایی مناسب داشته باشد تاحباب ها درملات به طوریکنواخت توسعه وازملات خارج نگردند. بنابراین سرعت ایجادحباب گاز،روانی دوغاب وزمان گیرش بایدهماهنگ باشند.

خواص بتن گازی:

باتوجه به مواردکاربرد،بتن گازی درجرم های حجمی گوناگون ومقاومت های مختلف تولیدمی شود.ازآنجای که تاکنون استانداردی درخصوص تولیدونحوه کنترل کیفیت بتن های سبک درکشورتدوین نشده است،درادامه تعدادی ازخصوصیات مهم این بتن براساس منابع ومدارک ارائه می گردد.

جرم حجمی:

این پارامترازمهم ترین خصوصیات بتن گازی می باشد و اکثرخواص بتن گازی بستگی به آن دارد.ازآنجایی که جرم حجمی بستگی به وضعیت رطوبت نمونه دارد،جهت استانداردکردن ومبنای مقایسه انواع بتن سبک،جرم حجمی درحالت خشک شده درکوره به عنوان معیاردر نظرگرفته می شود.بتن گازی معمولاباجرم حجمی خشک درمحدوده۴۰۰تاحدود۸۰۰کیلوگرم برمترمکعب تولیدمی شود.

بتن گازی درهنگام خروج ازاتوکلاو دارای رطوبتی بین ۲۰تا۳۵درصدوزنی می باشد. این رطوبت به تدریج کاهش پیداکرده و بسته به شرایط رطوبتی محیط وموقعیت استفاده آن درساختمان درحدود۵/۳درصد رطوبت به تعادل می رسد. باتوجه به عمل آوری خاص اتوکلاوکه روی بتن گازی اعمال می گردد،این نوع بتن ها درپایان فرآیند به مقاومت نهایی خود رسیده و مقاومت آنها افزایش محسوسی درطی زمان نخواهندداشت.

جمع شدگی ناشی ازخشک شدن:

جمع شدگی ناشی ازخشک شدن بتن باکاهش رطوبت آن شروع می شود.ازدست دادن رطوبت ازوضعیت اشباع ، بلافاصله بعداز قرارگرفتن نمونه درمحیط خشک شروع می شودوآب ازمنافذ بزرگ خارج می گردد.این کاهش رطوبت باکاهش حجم چندانی همراه نیست وباادامه خشک شدن، آب ازمنافذمویین کوچک بتن و همچنین آب جذب شده روی سطوح داخلی مواد متشکله بتن گازی خارج می گردد.این خشک شدن باکاهش قابل توجه حجم خمیرسیمان همراه می گردد. این خشک شدن باکاهش قابل توجه حجم خمیرسیمان همراه است. براین اساس عامل اصلی جمع شدگی،ازدست رفتن آب منافذ مویینه وآب جذب شده روی سطوح می باشد.

فروش دستگاه بلوک زن اتوماتیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *